Szukaj

Wpisz szukaną frazę i wciśnij enter

FULL CART

Użytkownik

Kategorie

Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin sprzedaży obowiązujący w:

P.P.P.H.U. SAGA Mirosław Wiecki

ul. Rdestowa 67 81-577 Gdynia


 1. Definicje:

  1. Sprzedawca – P.P.P.H.U. SAGA Mirosław Wiecki.

  2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uprawniona do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, która złożyła Sprzedawcy zamówienie.

  3. Towar – towar znajdujący się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedawcy.

  4. Strona Internetowa Sprzedawcy – strona internetowa pod adresem www.sagahurt.com.pl.

  5. Dokument Odbioru – w zależności od miejsca odbioru i sposobu dostawy Towaru jest to dokument WZ Sprzedawcy lub list przewozowy.

 2. Zamówienia.

  1. Warunkiem realizacji sprzedaży Towaru jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.

  2. Zamówienia przyjmowane są:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na Stronie Internetowej Sprzedawcy jako adres do składania Zamówień,

   2. faksem pod numer telefonu wskazany na Stronie Internetowej Sprzedawcy jako numer faksu do składania Zamówień,

   3. bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.

  3. Zamówienia składane mogą być w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8.00 do godz. 16.00, przy czym zamówienia wysłane po godz. 16.00 lub w dzień wolny od pracy przyjmuje się za złożone o godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

  4. W przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy lub niekompletny, Sprzedawca nie ma obowiązku jego realizacji. W takim przypadku Sprzedawca dołoży starań aby skontaktować się z Kupującym i wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, czego rezultatem powinno być złożenie prawidłowego Zamówienia przez Kupującego. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w takiej sytuacji w chwili złożenia przez Kupującego poprawnego Zamówienia.

  5. W każdym przypadku Sprzedawca może zażądać potwierdzenia, że osoba która złożyła podpis pod Zamówieniem jest uprawniona do zaciągnięcia tego rodzaju zobowiązania przez Kupującego. Brak przedłożenia takiego potwierdzenia uprawnia Sprzedawcę do odnowy realizacji Zamówienia.

  6. Sprzedawca odmówi realizacji Zamówienia, jeżeli Kupujący lub podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Kupującym posiada nierozliczone zobowiązania wobec Sprzedającego o wartości przekraczającej 500zł.

 3. Ceny

  1. Obowiązujące u Sprzedawcy ceny Towarów wynikają z aktualnego cennika Sprzedawcy. Sprzedawca może wprowadzić nowy cennik w każdym czasie. Nowy cennik nie obowiązuje w stosunku do Zamówień złożonych przed jego wprowadzeniem, chyba że Towary objęte Zamówieniem nie były dostępne w magazynach Sprzedawcy w chwili złożenia Zamówienia.

  2. W przypadku Towarów przygotowywanych indywidualnie dla Kupującego, dla każdego takiego Towaru Sprzedawca ustala cenę indywidualnie.

  3. W przypadku jeżeli, zgodnie z Zamówieniem Sprzedawca ma dostarczyć we własnym zakresie Towar pod wskazany przez Kupującego adres, do ceny doliczone zostaną koszty transportu według cennika obowiązującego u Sprzedawcy lub według cennika obowiązującego u przewoźnika, któremu Sprzedawca zleci transport danego Towaru.

  4. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek Vat).

 4. Terminy realizacji Zamówień

  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności Towarów w magazynach Sprzedawcy oraz w magazynach dostawców i Producentów, z którymi Sprzedawca współpracuje. Sprzedawca dołoży starań aby zamówienia realizowane były w całości w rozsądnych terminach, jednakże nie odpowiada za brak danych Towarów lub opóźnienia wynikające z takiego braku.

  2. W przypadku braku danego Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca dołoży starań aby skontaktować się z Kupującym i ustalenia, czy i w jakim zakresie podtrzymuje swoje Zamówienie na ten Towar. Sprzedawca w miarę możliwości poda przypuszczalny termin dostępności Towaru, którym jednak nie jest związany.

 5. Cofnięcie zamówienia

  1. Kupujący może cofnąć lub zmodyfikować złożone Zamówienie tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy. Cofnięcie lub modyfikacja Zamówienia bez zgody Sprzedawcy jest nieważna.

  2. W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na cofnięcie lub modyfikację Zamówienia, Kupujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę w związku z realizacją danego Zamówienia, a w szczególności kosztami dostawy i magazynowania Towaru.

  3. W przypadku zamówień Towaru indywidualnie przygotowywanego dla Kupującego, cofnięcie Zamówienia jest możliwe wyłącznie za dokonaniem przez Kupującego zapłaty ceny za Towar, który został już dla niego indywidualnie przygotowany. W przypadku modyfikacji Zamówienia na taki Towar, Sprzedawca poinformuje Kupującego o kosztach związanych ze zmianą parametrów Zamówienia.

 6. Odbiór Towaru

  1. Miejsce odbioru Towaru określa Zamówienie złożone przez Kupującego.

  2. W przypadku, jeżeli Towar ma być odebrany przez Kupującego z magazynu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest przygotować odpowiedni sprzęt i zapewnić stawiennictwo osób, które będą upoważnione do dokonania odbioru w imieniu Kupującego. Domniemywa się, że osoby, które dokonują faktycznego odbioru Towaru, zostały do tego przez Kupującego upoważnione.

  3. W przypadku, jeżeli Towar ma być dostarczony na wskazany w Zamówieniu adres, Kupujący zobowiązany jest do umożliwienia dostarczenia Towaru, przygotowania miejsca na rozładunek Towaru, dokonanie rozładunku Towaru i zapewnienia udziału osób, które będą upoważnione do dokonania odbioru w imieniu Kupującego. Domniemywa się, że osoby, które dokonują faktycznego odbioru Towaru zostały do tego przez Kupującego upoważnione.

  4. Odbiór Towaru następuje na podstawie Dokumentu Odbioru podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania w tym zakresie Sprzedawcę i Kupującego.

  5. Jeżeli osoba dokonująca odbioru Towaru ze strony Kupującego bezzasadnie odmówi podpisania Dokumentu Odbioru, dokument taki zostanie podpisany jednostronnie przez przedstawiciela Sprzedawcy i stanowić będzie dowód prawidłowego dostarczenia Towaru w nim wskazanego. Wyłącznym przypadkiem uprawniającym do odmowy podpisania Dokumentu Odbioru jest okoliczność, iż dostarczony Towar nie jest Towarem objętym danym Zamówieniem i tylko w zakresie takiej niezgodności.

  6. Poprzez dokonanie odbioru Kupujący potwierdza, że Towar objęty Dokumentem Odbioru został mu wydany w ilości i rodzaju zgodnym z Zamówieniem. Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności Kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy.

 7. Zwroty i reklamacje

  1. Z zastrzeżeniem art. 7.2 poniżej, Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zwrotów Towarów bez zgody Sprzedawcy, ani do żądania zwrotu zapłaconej ceny lub zaliczki chyba, że co innego wynika z poniższych postanowień.

  2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów, z Towaru zakupionego na odległóść, konsument można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. O chęci zwrotu towaru należy poinformować Sprzedawcę, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zapakować w oryginalne opakowanie oraz zaopatrzyć we wszelkie materiały i dokumenty otrzymane przy jego nabyciu. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości produktu. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy.

  3. Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia zgodności ilości i rodzaju zakupionego Towaru bezpośrednio przy odbiorze, natomiast jakości zakupionego Towaru w terminie 3 (trzech) dni od jego odbioru i w tym terminie zgłosić Sprzedawcy ewentualne reklamacje pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na wady fizyczne Towaru w późniejszym terminie. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczącej ilości, rodzaju i ewentualnego uszkodzenia, będzie spisanie wraz z Kurierem protokołu reklamacyjnego.

  4. Wszelkie reklamacje będą zgłaszane na adres e-mail reklamacje@sagahurt.com.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w czasie niezbędnym na ich właściwe rozpoznanie.

  5. Kupujący nie jest uprawniony do dokonania zwrotu Towaru w jakiejkolwiek części przed poinformowaniem go przez Sprzedawcę o pozytywnym rozpatrzeniu jego reklamacji.

  6. Rozpatrzenie reklamacji może zostać uzależnione przez Sprzedawcę od umożliwienia zbadania reklamowanego Towaru przez wyznaczoną przez Sprzedawcę osobę lub instytucję. W tym celu Sprzedawca może poprosić o przesłanie do wskazanego miejsca reklamowanego Towaru lub jego próbki. Koszty przesłania ponosi Kupujący. Sprzedawca zwróci Kupującemu udokumentowane i uzasadnione koszty przesłania Towaru w przypadku, jeżeli reklamacja okaże się zasadna. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna wszelkie koszty badania poniesie Kupujący.

  7. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, Sprzedawca wg własnego uznania:

   1. dokona naprawy Towaru lub wymiany Towaru na wolny od wad;

   2. zwróci Kupującemu cenę za wadliwy Towar w nominalnej wysokości.

  8. Kupującemu nie przysługują w związku z wadami Towaru żadne inne roszczenia niż wskazane w art. 7.7. powyżej.

  9. Realizacja czynności wskazanych w art. 7.7. powyżej może być uzależniona przez Sprzedawcę od zwrotu w całości lub w części wadliwego Towaru przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący odpowiada za Towar, który ma zostać zwrócony do chwili jego odbioru przez Sprzedawcę.

  10. W przypadku jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej powyższe zasady reklamacji stosuje się w takim zakresie, w jakim pozostają zgodne z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 8. Gwarancje

  1. Wszystkie produkty posiadają gwarancję Producenta, Importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

  2. Zamówiony produkt wysyłany jest wraz z dowodem kupna (paragon lub faktura VAT). Dowód zakupu jest podstawą gwarancji.

  3. Gwarancja wygasa w momencie, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

 9. Formy zapłaty

  1. Obowiązujące formy zapłaty: za pobraniem – gotówką Kurierowi przy odbiorze towaru; przelewem – po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, towar jest pakowany na magazynie i wysyłany do Klienta; gotówką – osobiście przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy.

  2. Poprzez płatności internetowe za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

 10. Utylizacja

  1. W trosce o środowisko naturalne oraz w oparciu o art. 37 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej „Ustawa”) PPPHU Saga zapewnia swoim klientom możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie przy ulicy Rdestowej 67 w Gdyni, na zasadach określonych w Ustawie.

  2. PPPHU Saga informuje ponadto, że wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 42 ww. Ustawy, który określa co następuje: „sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej, niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”. Ilekroć w Ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

  3. Uwaga! PPPHU Saga zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

  4. Szczegółowe informacje na ww. temat można uzyskać pod numerem telefonu 661-602-754.

 11. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w związku z realizacją Zamówienia, poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  3. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

  4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

  5. Obsługa sklepu internetowego dokłada wszelkich starań aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym produktów były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub ich zmianę przez Producenta.